Search
Close this search box.
Legislativa
VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu.

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM  

Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o vás zpracováváme.

PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJŮ  

Máte právo na aktualizaci a doplnění údajů.

PRÁVO NA VÝMAZ ÚDAJŮ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT)  

Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Pokud jste nám poskytli údaje, jejich zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

PRÁVO VZNÉST NÁMITKU PROTI 

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ   Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU  

Pokud jste nám udělili souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

KOMU MŮŽEME ÚDAJE ZPŘÍSTUPNIT?

Údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost, a zpracovatelům. Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou schopni technicky a organizačně zajistit ochranu předávaných údajů.

COOKIES

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do Vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie. Žádná z našich cookie nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu. Webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookie ručně smazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookiespovoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat. Poslední aktualizace 20.5.2018